Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

ODMENY ADVOKÁTOV

Ak hľadáte cenník za právne služby určujúci výšku odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vášho právneho problému, tak takúto konkrétnu sumu na internete nenájdete, pretože výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, pri ktorej sa zohľadňuje napr. chrakter právneho problému alebo predpokladaný počet úkonov právnej služby. Ak chcete vedieť, koľko by vo Vašom prípade stálo poskytnutie právnyh služieb v našej advokátskej kancelárii, kontaktujte nás. 

Odmena advokáta je dohodou medzi advokátom a jeho klientom. Ak sa nedohodnú, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z a odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluižieb v platnom znení. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvná odmena sa určuje :

 • podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci /hdnová odmena).
 • paušálnou sumou (paušálna odmena),
 • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
 • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

I. Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

II. Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, príp. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.Podielová odmena

III. Podielová odmena       

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.Ak sa skončí konanie uvedené len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

IV. Tarifná odmena

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

 • do 165,97 eura – 16,60 eura,
 • nad 165,97 eura do 663,88 eura – 16,60 eura + 1,66 eura za každých aj začatých – 33,19 eura prevyšujúcich sumu – 165,97 eura
 • nad 663,88 eura do 6 638,78 eura – 41,49 eura + 9,96 eura za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
 • nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura – 220,74 eura + 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura,
 • nad 33 193,92 eura – 486,29 eura + 6,64 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku. Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia. Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie. Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania. Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomuni­kačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak

 • nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,
 • klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo
 • klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 spomínanej vyhlášky.Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.

kalkulačka na výpočet tarifnej odmeny za poskytnutú právnu službu

Výpočtový základ na rok 2024

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2023 1.373,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 228,83 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 171,63 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 114,42 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 105,62 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 57,21 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 22,88 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 13,73 Eur.

Výpočtový základ na rok 2023

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2022 1.252,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 208,67 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 156,50 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 104,33 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 96,31 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 52,17 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 20,87 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 12,52 Eur.

Výpočtový základ na rok 2022

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2021 1.163,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 193,50 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 145,38 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 96,92 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 89,46 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 48,46 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 19,38 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 11,63 Eur.

Výpočtový základ na rok 2021

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2020 1.087,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 181,17 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 135,88 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 90,58 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 83,62 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 45,29 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 18,12 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 10,87 Eur.

Výpočtový základ na rok 2020

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2019 1.062,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 177,00 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 132,75 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 88,50 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 81,69 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 44,25 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 17,70 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 10,62 Eur.

Výpočtový základ na rok 2019

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2018 980,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 163,33 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 122,50 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 81,67 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 75,38 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 40,83 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 16,33 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,80 Eur.

Výpočtový základ na rok 2018

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2017 921,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 153,50 Eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 115,13 Eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 76,75 Eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 70,85 Eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 38,38 Eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 15,35 Eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,21 Eur.

Výpočtový základ na rok 2017

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2016 884,-€.

Zlomky výpočtového základu:

       1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 147,33 Eur,
       1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 110,50 Eur,
       1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 73,66 Eur,
       1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 68 Eur,
       1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 36,83 Eur,
       1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 14,73 Eur,
       1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,84 Eur.

Výpočtový základ na rok 2016

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2015 858,-€.

Zlomky výpočtového základu:

    1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 143,-eur,
    1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 107,25 eur,
    1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 71,50 eur,
    1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 66,-eur,
    1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 35,75 eur,
    1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 14,30 eur,
    1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,58 eur.

Výpočtový základ na rok 2015

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2014 839,-€.

Zlomky výpočtového základu:

    1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 139,83 eur,
    1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 104,87 eur,
    1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 69,91 eur,
    1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 64,53 eur,
    1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 34,95 eur,
    1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 13,98 eur,
    1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,39 eur.

Výpočtový základ na rok 2014

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2013 804,-€.

Zlomky výpočtového základu:

    1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 134 eur,
    1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 100,50 eur,
    1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 67 eur,
    1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 61,85 eur,
    1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 33,50 eur,
    1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 13,40 eur,
    1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,04 eur.

Výpočtový základ na rok 2013

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2012 781,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 130,16 eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b/), t. j. 97,62 eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a/), t. j. 65,08 eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 60,07 eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 32,54 eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 13,01 eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3), t. j. 7,81 eur.

Výpočtový základ na rok 2012

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2011 763,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 127,16 eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b/), t. j. 95,37 eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a/), t. j. 63,58 eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 58,69 eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 31,79 eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 12,71 eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3), t. j. 7,63 eur.

Výpočtový základ na rok 2011

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2010 741,-€.

Zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 123,50 eur,
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b/), t. j. 92,63 eur,
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a/), t. j. 61,75 eur,
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 57,-eur,
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 30,88 eur,
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 12,35 eur,
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3), t. j. 7,41 eur.

...