Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. BRANISLAV SAMEC

ponúka komplexný rozsah právnych služieb v týchto oblastiach :

Obchodné právo

 • Zmluvy

príprava návrhov zmlúv a uplatňovanie nárokov z nich (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení a pod.)
 • Vymáhanie pohľadávok

vzniknutých z obchodno-záväzkových vzťahov, najmä podľa zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní (elektronické podávanie žalôb pri úspore jednej polovice súdneho poplatku
 • Obchodné spoločnosti 

kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a zrušení obchodných spoločností s využitým služby zaručeného elektronického podpisu -spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), komanditná spoločnosť (k.s.), akciová spoločnosť (a.s.), organizačná zložka podniku slovenskej osoby, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, družstvo, prevody obchodných podielov, znižovanie/zvyšovanie základného imania v obchodných spoločnostiach

Občianske právo

 • Zmluvy 

príprava návrhov zmlúv, súčinnosť pri rokovaniach o ich uzavretí, právne analýzy a pod. (kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)
 • Nehnuteľnosti

právne poradenstvo pri prevodoch vlastníctva domov, bytov, nebytových priestorov, pozemkov, vyhotovovanie zmlúv vrátane ich autorizácie, vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlatníctva, vecné bremená, záložné práva
 • Majetkové spory

zastupovanie  osôb pri mimosúdnych rokovaniach, v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • Vlastnícke právo

ochrana vlastníckeho práva pred neoprávnenými zásahmi iných osôb, susedské spory
 • Ochrana spotrebita

posudzovanie platnosti spotrebiteľských zmlúv, vypracovanie podnetov adresovaných orgánom ochrany spotrebiteľa, zastupovanie pri uplatnení nárokov z vád tovarov a služieb, vrátane súdnych konaní
 • Ochrana osobnosti 

uplatnenie nárokov z titulu zásahov do osobnostných práv, vrátane zastupovania v súdnom konaní, ochrana pred zásahmi do cti, dobrého mena, dobrejpovesti fyzickej osoby, ochrana dobrého mena a povesti právnickej osoby
 • Rodinné právo 

zastupovanie v konaní o rozvode manželstva, o úprave práv a povinností k maloletým deťom (styk s dieťaťom, výživné a pod.), výživné na plnoleté deti, určovanie a zapieranie otcovstva
 • Dedičské konanie

zastupovanie dedičov alebo veriteľov v dedičskom konaní, novoobjavený majetok, ochrana oprávneného dediča
 • Exekúcie

príprava a elektronické podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, zastupovanie v exekučnom konaní
 • Autorské právo 

zastupovanie autorov a výkonných umelcov, vymáhanie nárokov z porušovania autorských práv, licenčné zmluvy

Trestné právo

 

obhajoba fyzických osôb a zastupovanie právnických a fyzických osôb ako poškodených v trestnom konaní,    poskytovanie právnej pomoci občanom pri úkonoch vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní, zastupovanie fyzických osôb v konaniach o priestupkoch

Pracovné právo

 • Zmluvy

príprava návrhov zmlúv, ich právne posúdenie, vymáhanie nárokoch z nich (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o hmotnej zodpovednosť a pod.)
 • Zastupovanie pred súdmi

(zamestnávatelia, zamestnanci) - spisovanie žalôb, odvolaní a vyjadrení vo veciach nevyplatenia mzdy a odstupného, nárokov z neplatného ukončenia pracovného pomeru, náhrady škody, diskriminácie v zamestnaní a pod

Ústavné právo

 

zastupovanie osôb v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, spisovanie ústavných sťažností pre porušenie základných práv a slobôd

Správne právo

 

zastupovanie osôb v správnom konaní pred správnymi orgánmi a pred súdmi v rámci správnehoi súdnictva, ochrana proti nečinnosti alebo nezákonnému postupu orgánov verejnej správy, vyhotovovanie podaní, návrhov a opravných prostriedkov

 

zastupovanie fyzických osôb - cudzincov v správnom konaní podľa zákona  č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, začatých na základe žiadosti cudzinca o prechodný pobyt na účely zamestnania alebo podnikania, vypracovanie všetkých potrebných právnych dokumentov, komunikácia s úradmi v mene klienta

Ostatné

 • Zaručený elektronický podpis (ZEP)

právne a technické poradenstvo, zabezpečenie dodania všetkých potrebných programových súčastí, autorizačných súborov, kvalifikovaných certifikátov (KC), inštalácia a nastavenie na PC klienta, školenie tvorby ZEP, jeho použitia a práce s ním na príslušných web portáloch verejnej správy

 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

spísanie zmluvy, zistenie totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii

  ...