Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

OSTATNÉ SLUŽBY

  • Zaručený elektronický podpis (ZEP)

právne a technické poradenstvo, zabezpečenie dodania všetkých potrebných programových súčastí, autorizačných súborov, kvalifikovaných certifikátov (KC), inštalácia a nastavenie na PC klienta, školenie tvorby ZEP, jeho použitia a práce s ním na príslušných web portáloch verejnej správy

  • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

spísanie zmluvy, zistenie totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii
  • Register partnerov verejného sektora

 

poskytovabie služieb oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejnéhoi sektiora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť na ponuku právnych služieb


...