Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

OBČIANSKE PRÁVO

  • Zmluvy 

príprava návrhov zmlúv, súčinnosť pri rokovaniach o ich uzavretí, právne analýzy a pod. (kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)
  • Nehnuteľnosti

právne poradenstvo pri prevodoch vlastníctva domov, bytov, nebytových priestorov, pozemkov, vyhotovovanie zmlúv vrátane ich autorizácie, vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlatníctva, vecné bremená, záložné práva
  • Majetkové spory

zastupovanie  osôb pri mimosúdnych rokovaniach, v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi
  • Vlastnícke právo

ochrana vlastníckeho práva pred neoprávnenými zásahmi iných osôb, susedské spory
  • Ochrana spotrebita

posudzovanie platnosti spotrebiteľských zmlúv, vypracovanie podnetov adresovaných orgánom ochrany spotrebiteľa, zastupovanie pri uplatnení nárokov z vád tovarov a služieb, vrátane súdnych konaní
  • Ochrana osobnosti 

uplatnenie nárokov z titulu zásahov do osobnostných práv, vrátane zastupovania v súdnom konaní, ochrana pred zásahmi do cti, dobrého mena, dobrejpovesti fyzickej osoby, ochrana dobrého mena a povesti právnickej osoby
  • Rodinné právo 

zastupovanie v konaní o rozvode manželstva, o úprave práv a povinností k maloletým deťom (styk s dieťaťom, výživné a pod.), výživné na plnoleté deti, určovanie a zapieranie otcovstva
  • Dedičské konanie

zastupovanie dedičov alebo veriteľov v dedičskom konaní, novoobjavený majetok, ochrana oprávneného dediča
  • Exekúcie

príprava a elektronické podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, zastupovanie v exekučnom konaní
  • Autorské právo 

zastupovanie autorov a výkonných umelcov, vymáhanie nárokov z porušovania autorských práv, licenčné zmluvy

Späť na ponuku právnych služieb


...